Bloondas

14 tekstów – auto­rem jest Bloon­das.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 26 maja 2011, 11:31

Szeptem mów rodz. 3

ROZ­DZIAŁ TRZECI

-Je­zu.. Za­raz nie wytrzymam.
-us­pokój się. Ma pra­wo odpoczywać.
-jak Ty byś się czuł kiedy Two­ja ukocha­na nie budziła się przez 12 godzin?
-wiesz mi.. Ro­zumiem Two­je położenie.

Poczułam przy­jem­ny do­tyk.. Roz­poznałam go [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 maja 2011, 11:46

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 24 maja 2011, 19:53

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 23 maja 2011, 19:55

Bym mogła jeszcze raz, cho­ciaż przez chwilę nasłuchi­wać wes­tchnień Twoich ust . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 kwietnia 2011, 21:11

-Jest dla mnie jak powietrze..
-Ale te­raz od­dychasz..
-ow­szem.. od­dycham za­nie­czyszczo­nym po­wiet­rzem.

;) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 lutego 2011, 21:57

Człowiek bez prob­lemów to człowiek mający nud­ne życie.
A na szczęście trze­ba so­bie zasłużyć.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2011, 18:37

Nieza­leżność. Prze­cież ona nie is­tnieje na zewnątrz, ale wewnątrz nas. Jeśli wewnętrznie za­leżę od cze­gokol­wiek lub ko­gokol­wiek nie po­mogą mi na­wet naj­bar­dziej sprzy­jające warunki.

-Sugaar 

myśl • 25 stycznia 2011, 17:34

już po raz set­ny oglądam Two­je zdjęcia. Nie wiem cze­mu to ro­bię, by bar­dziej się dobić..
nie wychodzi mi z głowy..
Że przez te dwa la­ta, za Tobą sza­lał bez opa­mięta­nia, a Ty trak­to­wałaś go jak zwykłą szmatę.
To ok­rutne. Za to naj­bar­dziej Cię nienawidzę.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 stycznia 2011, 12:40

no myślę że myślisz, że ja myślę, że wiem co Ty myślisz .


;) . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2011, 23:41
Bloondas

"Wszystko jest trudne zanim stanie się proste."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bloondas

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność